Co to jest Alkohol i napój alkoholowy..

Etanol budowa wlasciwosci alkohol

Co to jest, alkohol i napój alkoholowy?

Czy wiesz co to alkohol? Tego słowa używamy, określając grupę napojów zawierających etanol. Lecz w chemii alkohol to cały rząd związków chemicznych. Jeśli ciekawi cię czym są związki należące, do grupy alkoholi. Jeśli chcesz znać chemiczną definicje alkoholu, albo równanie które go wyraża. Zapraszamy do naszego artykułu.

 

Alko­hole- to według ency­klo­pe­dii, związki che­miczne pocho­dze­nia orga­nicz­nego. Chociaż w dzi­siej­szych cza­sach udało się wytwo­rzyć je rów­nież syn­te­tycz­nie, więc defi­ni­cja stra­ciła po części aktu­al­ność. Alko­hole posia­dają jedną lub wię­cej grup hydrok­sy­lo­wych.
 
Grupa hydroksylowa, to grupa wodorotlenowa (-OH), a inaczej, to jednowartościowa grupa funkcyjna, zbudowana z atomu tlenu i wodoru. My jed­nak zgłę­biamy tutaj taj­niki sztuki bar­mań­skiej, a nie che­mię struk­tu­ralną. Więc wzory suma­ryczne, tym bar­dziej struk­tu­ralne po pro­stu odkła­damy na bok. Jed­nak patrząc przez pry­zmat che­mii, jedyna inte­re­su­jąca nas grupa alko­holi, to rząd zwany Alka­no­lami.
 
Alka­nole– to związki będące alko­holami mono­hy­drok­sy­lo­wymi. Wła­ści­wie to dwa związki che­miczne, bar­dzo do sie­bie podobne, eta­nol i meta­nolNie ma co ukry­wać, że to wła­śnie meta­nol spra­wia, że pro­duk­cja alko­holu i spo­ży­cie go z nie­wia­do­mych źró­deł, jest bar­dzo nie­bez­pieczne. Już spo­ży­cie 8–10 gram meta­nolu uszka­dza wzrok, a 12 gram może dopro­wa­dzić do śmierci.
 
Etanol budowa wlasciwosci alkohol
Wzór strukturalny etanolu

Czemu produkcja, destylacja alkoholu może być groźna?

Mia­no­wi­cie eta­nol zarówno jak i meta­nol, jest bez­barwną łatwo­palną cie­czą. W poko­jo­wej tem­pe­ra­tu­rze, zna­ko­mi­cie roz­pusz­czają się w wodzie wła­ści­wie w dowol­nej ilo­ści. Rożni je nato­miast zapach, a także tem­pe­ra­tura wrze­nia. Meta­nol powstaje prak­tycz­nie jedy­nie, w pro­cesie desty­la­cji roz­kła­do­wej drewna. Nato­miast eta­nol za pomocą organizmów eukariotycznych, powstaje w pro­cesie fer­men­ta­cji alko­holowej.

Pow­stałą za pomocą fer­men­ta­cji ciecz, potocz­nie nazy­wamy zacie­rem. Nie­stety zacier nie zawiera jedy­nie eta­nolu, znaj­dują się w nim rów­nież alko­hole wyż­sze, jak również śladowe ilości groźnego meta­nolu, po za tym sze­reg pro­duktów ubocz­nych, które również do zdrowych nie należą. Mię­dzy innymi: gli­ce­ryna, kwas bursz­ty­nowy i kwas octowy.
Pro­ces który ma za zada­nie oczysz­cze­nie zacieru, z związ­ków szko­dli­wych i nie­po­żą­da­nych nazy­wamy desty­la­cją, którą opisaliśmy w osobnym artykule.

I tu cie­ka­wostka… Bada­nia dowo­dzą, że ilość meta­nolu, w dobrze wypro­du­ko­wa­nym zacie­rze. Nie wyrzą­dzi czło­wie­kowi żad­nej szkody, stężenie będzie po pro­stu zbyt niskie. Więc mogli byśmy wręcz, spożywać czysty zacier. Pro­du­ku­jąc alko­hol wysokopro­cen­towy, w warun­kach domo­wych oczyszczając go, czyli destylując. Nie musimy się abso­lut­nie oba­wiać szko­dli­wo­ści meta­nolu.
Zakła­da­jąc, że wyle­wany pierw­sze 50-100 ml desty­latu, co jest ogólnie zwyczajną praktyką. Jednakże zanie­cha­nie tej czyn­no­ści, rów­nież nie spo­wo­duje pro­ble­mów zdro­wot­nych. O ile cał­ościowa ilość spi­ry­tusu, będzie ze sobą zmie­szana. Zakła­da­jąc, że w jed­nym litrze znaj­dzie się około 0,5g meta­nolu, to do prze­kro­cze­nia dawki śmier­tel­nej, 70 kilo­gra­mowy osob­nik musiałby spo­żyć, 40 litrów 50% desty­latu na raz. Jedyna moż­li­wość zatru­cia jaką widzę, to wypi­cie tej pierw­szej ska­pa­nej pięć­dzie­siątki, bądź nie umiejętna destylacja. Złe dobranie temperatur parowania, a co za tym idzie zamiast oczyszczania etanolu, oczyszczanie metanolu.

Najczęstsza jednak przyczyna, zatrucia metanolem. To chęć zaoszczędzenia, i oczyszczania wszelkiego rodzaju płynów technicznych. Jak płyn do spryskiwaczy, czy denaturat itd. Na etykiecie produktu może pisać, że zawiera alkohol, ale może być to sam metanol. Przecież nikt z zdrowym rozsądkiem nie zalożył by, że ktoś może próbować produkować w ten sposób spirytus.

Nie moż­liwe jest otrzy­ma­nie 100% czy­stego eta­nolu. Mie­sza­nine, roz­twór skła­da­ją­cy się z 95,6 % eta­nolu i wody, nazy­wamy spi­ry­tu­sem. Dokład­nie czym jest, pro­ces fer­men­ta­cji, jak i desty­la­cji opi­saliśmy w innym artykule, a tym cza­sem… 

 

Co to jest Napój Alkoholowy

Jako że potocz­nie mówiąc alko­hol, mamy na myśli napój alko­ho­lowy, Sprecyzujemy czym owy płyn jest. Mianowicie napój alkoholowy, to ciecz zawie­ra­jącą eta­nol. W Pol­sce według usta­wo­wej defi­ni­cji, mia­nem napoju alko­ho­lo­wego, okre­ślamy:

Każdy pro­dukt prze­zna­czony do spo­ży­cia, mający wię­cej niż 0,5% alko­holu pocho­dze­nia rol­ni­czego.

Co to jest Alkohol i napój alkoholowy..
Oceń ten post

Podobne wpisy

17 myśli na temat “Co to jest Alkohol i napój alkoholowy..

 1. Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great layout.

 2. Awesome blog post.Much thanks again. Really Cool.

 3. Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again.

 4. Im thankful for the post.Really thank you! Want more.

 5. I really like and appreciate your blog article. Really Cool.

 6. I loved your article.Thanks Again. Keep writing.

 7. This is one awesome blog post.Much thanks again. Fantastic.

 8. Thanks a lot for the article post.Really looking forward to read more. Want more.

 9. Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Fantastic.

 10. "I cannot thank you enough for the blog.Really looking forward to read more. Cool."

 11. "I just like the valuable info you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at again here regularly. I'm slightly sure I’ll be informed a lot of new stuff right right here! Best of luck for the next!"

 12. A round of applause for your blog post. Keep writing.

 13. I appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 14. I simply want to say I'm beginner to blogging and site-building and seriously savored this blog. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You absolutely come with awesome articles. Thanks a bunch for sharing with us your web page.

 15. very good info you got here what is your first thoughts with our website
  relating to

Dodaj komentarz