Sprzęt Barmański

sprzet barmanski opisy jaki sprzet wybrac poradnik kurs barmana

Podstawowy Sprzęt barmański

Czy wiesz, jak wygląda podstawowy zestaw sprzęt-u barmański-ego? Takich właśnie przyżądów, używają barmani w prawie wszystkich barach, na terenie naszego kraju. Nie ważne czy to bar w ***** hotelu, czy pub uktryty pomiędzy miejskimi blokami. Barmańskie  akcesoria, znajdują się każdym z tych miejsc.. Co dzień, z precyzją chirurga, setki... Ba... Tysiące bartenderów w Polsce, powtarza wyćwiczone dobrze znane sobie czynnności. Ale pomyślcie... Gdyby nie prosty strainer, zwykły muddler, łyżka barmańska, czy jigger... Praca barmana nie wygladała by tak samo... W tym artykule przedstawiamy wam, najpopularniejszy zupełnie podstawowy sprzęt, niezbędnik wyposażenia barmana. Zapraszamy Ekipa Bar Wikipeia

To sprzęt barmański, który w całości, lub znacznej ilości znajdziemy wszędzie, czytaj w każdym barze. Nawet w zwykłym osiedlowym pub-ie, barman musi odmierzać nalewany alkohol, mieszać składniki na różne sposoby, czy filtrować, cedzić drink. Wiadomo że barman używa również sprzętu, który ma specyficzne zastosowanie. Lecz nie jest tak do końca potrzebny, lub jego cena jest wysoka, a tylko usprawnia pewne czynności. Do naszego spisu, takiego przydatnego lecz nie koniecznie niezbędnego sprzętu barmańskiego, zapraszamy tutaj. Lecz sprzęt który znajduje się na tej stronie, to absolutny niezbednik barmana. Bez nich żaden barman, nie był by, w stanie przyrządzać swoich cocktaili, szybko i sprawnie. O to najpotrzebniesz barmańskie akcesoria:

Łyżka bar­mań­ska (ang. Bar spoon)

Lyzka barmanska bar spoon przyzadzanie drinkow

Jak widać na załą­czo­nym zdję­ciu. Obo­wią­zuje duża róż­no­rod­ność jeśli cho­dzi o dłu­gość, kształt czy nawet mate­riał z któ­rego są zro­bione łyżki barmańskie. Naj­waż­niej­szym zasto­so­wa­niem bar­mań­skich łyżek, jest oczy­wi­ście, dozo­wa­nie nimi ingre­dien­cjimie­sza­nie cock­ta­ili (stiring). Niek­tóre recep­tury jak np. Man­hat­tan, są mie­szane (ang. Stir­red),bar­mań­skiej szkla­nicy. Poma­gają rów­nież w budo­wa­niu cock­ta­ili war­stwo­wych. Odwra­camy łyżkę i nale­wamy po jej owal­nym kształ­cie płyn, spra­wia­jąc że skład­niki mające różną gęstość, nie mie­szają się two­rząc war­stwę. Jak np. Tęczówka (ang. Rain­bow), czy shoot wście­kły pies (ang. Mad Dog). Pozo­stałe zasto­so­wa­nia zależą od kształtu przeciwnej koń­cówki, jak widać na obrazku może słu­żyć do poda­wa­nia owo­ców, gdy zakoń­czone jest wideł­kami, czy zgnia­ta­nia, miaż­dże­nia ingre­dencji.

Miarki barowe (ang. Jig­ger)

 
jiggery miarka barmanska sprzet barmanski
Miarki barowe (jig­gery) potra­fią zaska­ki­wać

Służą do pre­cy­zyj­nego odmie­rza­nia składników, lub ingre­dien­cji jak kto woli. Naj­czę­ściej z podziałką wewnątrz. Często również według mnie sztucznie dzielone, na kategorię: jigger-bez podziałki i miarka-z podziałką. Rów­nież tutaj do wyboru mamy, pokaźną ilość kształ­tów, czy materiałów z jakiego są wykonane. To co w pracy naj­waż­niej­sze, szeroki wahlarz różnyh pojem­no­ści. Zwykle w kształcie klepsydry, z dwoma pojemnikami o różnych wielkościach. Naj­czę­ściej spo­ty­kana pojem­ność w Pol­sce, to 20/40ml, gdyż stan­dar­dowa por­cja alko­holu w naszym kraju wynosi właśnie tyle. Bar­dzo popu­larne, są też duże miary, nawet do 250ml. Kształtem przypominające i tu naprawde nie wiem do czego porównać, śmiesznie ale chyba głęboką patelnie. Służą  do odmierzania dużych ilości płynów, najczęściej wina co być robione nie powinno. Czemu? Na to pytanie odpowiemy w innym artykule.

 

Moździerz (ang. Mud­dler)

 
muddler mozdierz sprzet barmanski ugniatanie
Kształt muddlera może być dowolny

Mudller u nas w kraju, to poprostu moździerz. To właśnie on ma, ugnia­tać, miażdżyć, czy roz­cie­rać... Oczywiścieczyoce, zioła czy przy­prawy, chociaż jego przeznaczenie brzmi nieco strasznie, to nie jest nim ręka męczącego gościa o 4 nad ranem. Oczywiście czynności te, wykonujemy np. w shaker-ze, czy barmańskiej szklanicy. Również często  muddler-ujemy, bezpośrednio w szkle i nie ma żadnych wątpliwości, że owe ruchy wykonujemy o wewnętrzną ściankę, lub dno naczy­nia. Mud­dler prze­waż­nie zakoń­czony jest ząb­kami, co uła­twia roz­cie­ra­nie, gdy naszym zało­że­niem jest mocno roz­gnieść owoc. Świet­nym przy­kła­dem, jest typ drin­ków  smash, rów­nież wszyst­kim znana Caipi­rinha, to ten sam wzo­rzec. Gdy roz­cie­ramy limonki, posy­pane brą­zo­wym cukrem, po przez rów­no­cze­sne naci­ska­nie (zgnia­ta­nie) i skrę­ca­nie muddler-a dookoła.

 

Sitko bar­mań­skie (ang., stra­iner)

strainer sitko barmanskie sprzet barmanski
Sitka barmańskie są niezastąpione

Sitko barmańskie (ang. Strainer), służy do prze­ce­dza­nia, filtrowania napo­jów z shaker-a, szklanicy barmańskiej. Zarówno od pozo­sta­łego lodu jak i drob­nych ingre­dien­cji, które chcemy odfil­tro­wać, oddzie­lić jak np. kar­da­mon czy goździki. Rozróż­niamy, trzy pod­sta­wowe rodzaje bar­mań­skich sitek:

  • sitko stoż­kowe tzw. Ang. Fine Stra­iner (na zdję­ciu A)

  • ang. Julep Stra­iner- nie ma pol­skiej nazwy (na zdję­ciu B)

  • sitko bar­mań­skie- ang. Stra­iner (na zdję­ciu C). Spo­sób uży­cia, to przy­kry­cie powierzch­ni sha­ker-a, bądź szkla­nicy bar­mań­skiej strainer-

cock­ta­ile, które mają w swo­jej recep­tu­rze mają, podwójną fil­tra­cje. Np. słynny „Cosmo­po­li­tan”, w któ­rego recep­tu­rze znaj­duje się tzw. „Double strain„ (na zdję­ciu D).

Sprzęt Barmański
4.4 (87.5%) 8 votes

Podobne wpisy

Dodaj komentarz