Historia cz.2 czyli jak powstał pierwszy drink

Historia cz.2 czyli jak powstał pierwszy drink

Cock­tail i jego histo­ria cz.2 czyli jak powstał pierwszy drink Zastanawiało was kiedyś, kto i gdzie pierwszy raz wypowiedział słowo cocktail, patrząc na napój mieszany? Kilka histori, nie wiadomo która prawdziwa, ale każdą z nich warto znać. Dzisiaj przybliżymy wam opowieść, powstania słowa cocktail. Zapraszamy.. Cock­tail-to zimny napój, mie­szany z wina, alko­holu desty­lo­wa­nego, a także  innych aro­ma­ty­zu­ją­cych skład­ni­ków.   Ofi­cjalna defi­ni­cja słowa „Cock­tail”, według naj­więk­szego i naj­no­wo­cze­śniej­szego słow­nika inter­ne­to­wego Mer­riam-webster.     To dosyć roz­le­gła defi­ni­cja, ale zna­ko­mi­cie odzwier­cie­dla nowo­cze­sne prak­tyka odno­sząca się do nie­mal każ­dego napoju mie­szanego.   Fakty dotyczące powstania słowa cocktail Pierw­szą...

Strona 1 z 11