Wstęp, praca barmana

Wstęp, praca barmana

Wstęp... Praca barmana Rozwój tury­styki, podno­sze­nie standardów zaplecza restau­ra­cyjno-hote­lo­wego, czy rów­nież czę­ści roz­ryw­ko­wej (kluby, dys­ko­teki), wymaga od osób zatrud­nio­nych pew­nego stan­dardu obsługi. Bo jak mogli byśmy żądać wyso­kiej zapłaty za naszą pracę, nie dając w zamian nic wyso­kiego stan­dardu? Jakie cechy powinien mieć barman? Jakie umijętności przydadzą wam się w pracy? Zapraszamy, do zapoznania się z naszym artykułem. Poprawa standardu życia, w naszym pięknym kraju. Coś się zmienia, nie jestem tutaj w celu rozmowy o polityce, ale trend jest zauważalny w każdej branży. Jestem barmanem, a praca jest dla mnie przyjemnością....

Strona 1 z 11